Open Calls
Partner Searches
ISERD Tranings

Newcomers Presentation

register by mail

 

 

 

CRM Login
Sign Up

קרן הסיוע לחברות קטנות ובינוניות להגשת הצעות לתכנית Horizon 2020

אנא קראו בעיון את נהלי קרן הסיוע בטרם מילוי הטופס:

 

מידע על החברה המגישה  
*
*
*
*
*
*
*האם החברה נחשבת לחברה קטנה או בינונית? (על פי ההגדרות בנהלי הקרן)

*
*האם החברה מוגדרת כחברה תעשייתית? (על פי ההגדרות בנהלי הקרן)

*האם החברה הגישה בעבר בקשה לקבלת מימון במסגרת תכניות המסגרת הקודמות של האיחוד האירופי? (FP6 או FP7)

*האם החברה הגישה בעבר בקשה לקבלת מימון במסגרת תכנית Horizon 2020?

*האם החברה קיבלה מימון במסגרת תכנית המסגרת של האיחוד האירופי (Horizon 2020) בעבר?

 פרטי הפרויקט המוגש  
*
*
*סמן/ני את סוג הפרויקט המתוכנן

*
*האם בכוונת החברה להיות קואורדינטור של הפרויקט המוגש?

*
*
*
*

הערכת עלויות כתיבת ההצעה

אנא מלאו את סעיפי ההוצאות הרלוונטיים (לפחות אחד):

 
*
*

*הצהרת המבקש

הריני (להלן המבקש) מצהיר כי:


 

*
*

עבור לתוכן העמוד