News & Events

Date Title Additional info
April 2017
3/04/2017Marie Skłodowska-Curie Actions From Association to Participation
נציבות האיחוד האירופי וISERD מתכבדות להזמינך ליום עיון וסדנא בנושא
תוכנית ניידות החוקרים, מארי ס. קירי (MSCA) במסגרת Horizon 2020
הודות לתכנית, חברות וגופים ישראלים יכולים לשתף פעולה עם גופי מחקר אקדמיים ולשדרג את יכולות המחקר והחדשנות, לקבל גישה לציוד הקיים באקדמיה ולשלב חוקרים מיומנים מן האקדמיה בפרויקטי המחקר של החברה. כמו כן, התכנית מאפשרת לחוקרים מצטיינים התנסויות והשתלמויות בינ"ל, וקידום השתלבותם המוצלחת באקדמיה, בתעשייה ובגופים נוספים העוסקים במחקר וחדשנות.
July 2017
11/07/2017Summer school on composite materials

Events archive
Jump to page content